Merkityksellisyyttä ja odotusten täyttymistä – palautekyselyn tuloksia

OmaKamu ry selvitti vuodenvaihteessa 2017–2018 perheiden, Kamujen ja yhteistyötahojen ajatuksia ja kokemuksia toiminnasta. Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella. Perheet ja Kamut vastasivat nimettömästi, yhteistyötahoilta pyydettiin organisaation nimi. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa toiminnan nykytilaa sekä saada palautetta kehittämistä ja raportointia varten.

Kamujen alue-, ikä-, ja

Kyselyyn vastasi yhteensä 22 Kamua, joista naisia oli 14 (63 %) ja miehiä 8. 15 vastaajaa (68,2 %) toimi Kamuna pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnan alueelta vastasi 7 Kamua (31,8 %). Perheistä saatiin 18 vastausta, joista jopa 17 oli pääkaupunkiseudulta. Yhteensä 17 yhteistyötahoa vastasi kyselyyn.

Vastaukset olivat pääosin erittäin positiivista luettavaa. Sekä perheistä että Kamuista valtaosa koki toiminnan vastanneen täysin heidän odotuksiaan. Yhdistys tarjosi vastaajien mukaan riittävästi tukea vapaaehtoisille ja perheille. Vapaaehtoiset ja perheet arvioivat toiminnan tuottaneen positiivisia vaikutuksia. Yhteistyötahoille OmaKamu-toiminta näyttäytyi selkeänä. Tarvetta toiminnalle koettiin olevan nyt ja tulevaisuudessa. Kehitettävääkin löytyi mm. jatkokoulutuksiin, haastavissa tilanteissa toimimiseen ja yhteydenpitoon liittyen.

Kalastusretki Tammisaareen kesäkuussa 2018.

Kalastusretki Tammisaareen kesäkuussa 2018.

Kamujen ja perheiden vastauksista heijastui kuva OmaKamu-toiminnan ytimestä. Kamuparien tapaamiset vaihtelevat tunnista pidempiin, viikonloppupainotteisiin ajanviettotapoihin kuten retkiin tai yökyläilyihin. Tapaamiset ovat luonteeltaan pääasiassa toiminnallisia; liikuntaa (mm. uiminen, ulkoilu), tapahtumissa käyntiä (urheilu, kulttuuri, lastentapahtumat), leikkimistä, uusiin paikkoihin tutustumista, leivontaa ja eläimien kanssa toimimista. Tekemisen ohessa Kamut keskustelevat PikkuKamujen kanssa erilaisista asioista.

Kamut ja huoltajat sopivat tapaamisista pääasiassa soittamalla, tekstiviestein tai sähköpostitse. Osalla on käytössä vakiotapaamispäivä tai tapaamisista sovitaan aina kasvotusten edellisen tapaamisen yhteydessä. Tapaamisten sopiminen ja toteutuminen ovat sujuneet kaikkien vastanneiden perheiden ja Kamujen mukaan poikkeuksetta tai yksittäisiä sairastumisia lukuun ottamatta onnistuneesti.

Kamut arvioivat omin sanoin OmaKamu-toiminnan hyötyjä lapsille ja perheille. Otteita vastauksista: 

“Kanssakulkemista, tukea, esimerkkiä erilaisista elämän poluista”

“Lapsi ja perhe saavat yhden luotettavan aikuisen lisää tukiverkkoonsa. Mikäli perheen voimat ja aika ovat vähissä, Kamu jaksaa keskittyä lapseen ja puuhata hänen kanssaan. Samalla vanhemmat saavat omaa aikaa; hengähdystauon.”

“Jokaiselle lapselle ja lapsen perheelle hyöty on varmasti yksilöllinen. Omassa tapauksessani huomaan, että lapsi pääsee tavatessa irrottautumaan perheen arjesta ja saa aikuisen täydellisen huomion tapaamisen ajaksi. Lapsi saattaa tuntea myös itsensä vapaammaksi kertoa jostain, mitä ei ehkä kotonaan kertoisi. Omassa tapauksessani perheen vanhemmille tulee hetkeksi hieman vähemmän arjen kuormitusta kun tapaan PikkuKamuni.”

“Näen suurta hyötyä ennaltaehkäisyn kannalta, lapsella ei voi koskaan olla liian paljon hyviä ja turvallisia aikuissuhteita. Kamut voivat nähdä tärkeitä asioita, mitä vanhemmat eivät näe ja siksi kommunikointi vanhempien kanssa on myös tärkeää.”

Kamut arvioivat toiminnan heille itselleen tuomia positiivisia vaikutuksia. Avoimissa vastauksissa nousivat esiin mm. erilaiset merkityksellisyyden ja tärkeyden kokemukset, uusiin ihmisiin tutustuminen, omien aikuisten lasten itsenäistymisen myötä elämään tulleet uudet lapset sekä mielekäs tekeminen. 14 vastaajaa ilmoitti, että vaikeiksi, haastaviksi tai epämiellyttäviksi koettuja tilanteita ei ole ollut. Tällaisia tilanteita kokeneet toivat esille mm. perheen ongelmien pohtimisen ja niiden keskellä Kamuna toimimisen, omien tunteiden kohtaamisen sekä kommunikaation ja Kamu-suhteen yllättävän päättymisen.

Luontoretki Liesjärven kansallispuistoon syksyllä 2017.

Luontoretki Liesjärven kansallispuistoon syksyllä 2017.

Perheiden vastaukset tukivat Kamujen vastauksia tapaamisten sisällöistä, kestoista ja sopimistavoista. Monessa vastauksessa korostettiin yhdessä olemisen tärkeyttä riippumatta siitä mitä tehtiin. Myös huoltajat kuvailivat omin sanoin OmaKamu-toiminnan vaikutuksia lapselle ja muulle perheelle.

”Rikastuttanut ja tuonut tärkeän ihmissuhteen lapselle.”

”Tunnen, että en ole niin yksinäinen, että jos on jotain, voin pyytää apua Kamulta hätätilanteessa.”

”Kamu antaa laatuaikaa lapselle. Sitä ei lapsi saa koskaan liikaa.”

Yhteistyötahoista n. 60 % ilmoitti tuntevansa OmaKamu-toiminnan hyvin ja 40 % kohtalaisesti. Kukaan vastaajista ei tuntenut toimintaa huonosti tai ei lainkaan. Kaikki vastaajat kokivat toiminnan tarpeellisena ja että tarve jatkuu tulevaisuudessa. Alla muutamia yhteistyötahojen avoimia vastauksia.

”Toiminnan kohde on hyvin rajattu ja tavoitteet ovat selkeät. Yhteistyön tekeminen on sujuvaa ja mukavaa.”

”Luotettava, turvallinen aikuiskontakti. Merkityksellinen koko perheen näkökulmasta; vanhempi saa omaa aikaa ja lapsi jakamatonta huomiota.”

”Toiminta on tarpeellista, mutta tiedottamista tai kertomista ruohonjuuritason toiminnasta olisi hyvä lisätä.”

OmaKamu ry toteuttaa vuosittain jatkossa vuosittain vastaavanlaisen palautekyselyn toiminnassa mukana oleville perheille, Kamuille ja yhteistyötahoille. Näin saamme ajan kuluessa parempaa tietoa toiminnan vaikutuksista ja voimme seurata erilaisia kehityskulkuja.

OmaKamu ry selvitti vuodenvaihteessa 2017–2018 perheiden, Kamujen ja yhteistyötahojen ajatuksia ja kokemuksia toiminnasta. Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella. Perheet ja Kamut vastasivat nimettömästi, yhteistyötahoilta pyydettiin organisaation nimi. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa toiminnan nykytilaa sekä saada palautetta kehittämistä ja raportointia varten.

Tilaa OmaKamu-uutiskirje sähköpostiisi!

Haluatko tukea toimintaamme, mutta sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta siihen? Tue toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme ja kertomalla toiminnastamme. Lähetämme kuulumisiamme korkeintaan kerran kuukaudessa. Tilauksen voi perua milloin tahansa.