Toimintaperiaatteet

Turvallisuus ja vastuullisuus

Kaikki vapaaehtoiset valitaan ja koulutetaan mukaan OmaKamu-toimintaan. Näin haluamme varmistaa, että he lähtevät mukaan oikein motiivein ja toimivat kaikissa olosuhteissa vastuuntuntoisesti tietoisena tärkeästä roolistaan lasten ja nuorten Kamuina. Kaikilta vapaaehtoisilta vaaditaan rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen. OmaKamu-toiminnassa noudatamme järjestän omaa turvallisuussuunnitelmaa. Kamua sitoo vaitiolovelvollisuus. Kamu kunnioittaa toiminnassamme saamiaan tietoja, eikä kerro niistä ulkopuolisille. Vaitiolovelvollisuus ei pääty, kun toiminta vapaaehtoisena päättyy. Huoltajalla on velvollisuus kertoa Kamu-suhteen kannalta oleelliset tiedot sekä seurata Kamu-suhteen kuulumisia. Huoltaja sitoutuu kunnioittamaan Kamun yksityisyyttä.

Kamu toimii lapsen ystävän roolissa

Kamu toimii vapaaehtoisena omin tiedoin ja taidoin. Oma elämänkokemus ja persoonallisuus ovat hänen työkalujaan. Kamu toimii omalla esimerkillään ja haluaa välittää lapselle positiivisen kuvan vastuullisesta ja turvallisesta aikuisesta. Hän ei kuitenkaan ole vastuussa lapsen kasvatuksesta, eikä Kamun toiminta korvaa ammattiapua. Huoltaja tukee omalta osaltaan lapsen ja Kamun ystävyyttä.

OmaKamu-toiminta on vuorovaikutuksellista ja merkityksellistä.

OmaKamu-toiminta on merkityksellistä ja palkitsevaa kaikille osapuolille. Kamun antama aika ja tuki ovat lapselle tärkeitä, mutta myös Kamu saa kaveruudesta elämää rikastuttavia kokemuksia. OmaKamu tarjoaa mahdollisuuden kuulua yhteisöönsä. Järjestämme säännöllisesti tapahtumia Kamuille, Kamu-pareille ja perheille.

OmaKamu-toiminnassa kunnioitamme ihmisten erilaisia taustoja ja mielipiteitä

OmaKamu-toiminnassa arvostamme ja pidämme tärkeänä, että jokainen saa toiminnassa olla oma itsensä. Emme hyväksy syrjintää. Kamu kunnioittaa huoltajien kasvatusvastuuta. Kamu-suhteen toimintatavoista sovitaan yhdessä avoimesti keskustellen.

Tuki Kamu-suhteen eri vaiheissa

Kannustamme huoltajan ja Kamun avoimuuteen ja keskinäiseen yhteistyöhön. Toiminnanohjaajat ovat vähintään kerran vuodessa yhteydessä Kamuun ja huoltajaan. Mikäli Kamu-suhteessa ilmenee haasteita tai jonkun osapuolen elämässä ilmenee tilanteita, jotka saattavat vaikuttaa Kamu suhteeseen, pohditaan asioita yhdessä OmaKamun toiminnanohjaajan kanssa. Huolta ja vastuuta ei tarvitse kantaa yksin.

Kamu saa myönteisiä kokemuksia kuulumisesta ryhmään, jossa ihmiset jakavat samanlaisia arvoja keskenään. OmaKamu järjestää Kamuille säännöllisesti koulutusta, vertaistukea ja virkistyshetkiä. Vapaaehtoiset Kamut osallistuvat myös uusien Kamujen kouluttamiseen. Kamulla on oikeus näissä tapahtumissa keskustella Kamuna toimimisesta toisten vaitiolovelvollisten vapaaehtoisten kanssa.