Turvallisuussuunnitelma

OmaKamu ry:n lapsen turvallisuutta lisäävät toimintatavat

Yhdistyksemme noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta sekä käyttää läpinäkyviä toimintatapoja, joiden tarkoituksena on edistää lasten turvallisuutta vapaaehtoistoiminnassamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja.

Yhdistys tekee korjauksia toimintatapoihinsa jos siihen ilmenee tarvetta sekä selvittää välittömästi toiminnassa ilmenneet epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.

Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä yhdistyksemme kotisivuilla (www.omakamu.fi) ja ne ovat vapaaehtoisten koulutuksissa läpikäytyjä. OmaKamu ry:n hallitus on hyväksynyt toimintatavat ja valvoo, että niitä noudatetaan sovitulla tavalla.

Vapaaehtoistoiminnassa esiintyviä haasteita lapsen turvallisuudelle ja koskemattomuudelle

Yhdistyksemme vapaaehtoistoiminta tarjoaa lapselle päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen ympäristön. Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan häirinnän, syrjinnän ja hyväksikäytön.

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan sitä, että

 • lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat

 • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan

 • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan

 • lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, päihteiltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Toimintatapojemme avulla

 • edistämme lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä

 • tuemme alaikäisten turvallista osallistumista toimintaamme

 • vahvistamme lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

 1. OmaKamu ry on tehnyt suunnitelman lapsen turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi. Suunnitelma on yhdistyksen hallituksen hyväksymä ja hallitus valvoo sen toteutumista. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa tai tarvittaessa.

 2. Yhdistyksemme vastuuhenkilönä alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on toiminnanohjaaja.

 3. Yhdistyksessämme noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla, esimerkiksi netissä.

 4. Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten huoltajat tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee. Seksuaalisesta häirinnästä tai hyväksikäytöstä puhuminen ei saa olla tabu.

 5. Kaikki OmaKamu-toimintaan mukaan pyrkivät toimihenkilöt haastatellaan etukäteen.

 6. OmaKamu-koulutukseen pyrkiville vapaaehtoisille tehdään etukäteishaastattelu heidän soveltuvuudestaan lasten ja nuorten kanssa toimimisesta ennen heidän hyväksymistään koulutukseen.

 7. OmaKamu-koulutus on rakennettu niin, että toiminnanohjaaja/kouluttaja saa entistä paremman käsityksen vapaaehtoisten soveltuvuudesta toimia lasten/nuorten henkilökohtaisena tukihenkilönä, Kamuna. Koulutuksessa keskustellaan lapsen turvallisuuteen ja koskemattomuuteen liittyvistä kysymyksistä.

 8. Vapaaehtoisille on tehty rikosrekisteriotteen tarkistus ennen kuin he voivat aloittaa aikuisina tukihenkilöinä, Kamuina, lapsille.

 9. Lapsen vanhemmat ja Kamu tapaavat ennen Kamu-suhteen käynnistymistä ja perehtyvät OmaKamu-toiminnan periaatteisiin ja toimintatapoihin yhdessä toiminnanohjaajan kanssa. Tapaamiseen osapuolet ovat valmistautuneet heille etukäteen annetuilla ohjeilla. Mikäli osapuolet ovat yksimielisiä toimintatavoista, he tekevät 3 kuukauden sopimuksen Kamu-suhteen käynnistämisestä. Ns. 3 kuukauden koeajan jälkeen, arvioidaan osapuolten välillä Kamu-suhteen jatkamisesta.

 10. Olemme yhteydessä Kamuun ja lapsen huoltajiin säännöllisesti, jolloin saamme käsityksen onko Kamu-suhde toiminut sovitulla tavalla.

 11. Keräämme lapsilta, nuorilta ja heidän vanhemmiltaan palautetta vapaaehtoistoiminnastamme, myös lasten turvallisuuteen ja koskemattomuuteen liittyvistä asioista.

Toimintatavat, kun yhdistyksessämme ilmenee epäilyä häirinnästä

 1. Tarkistamme huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Puutumme valitukseen tai epäilyyn, vaikka kysymyksessä olisi pelkkä huoli lapsen tai vapaaehtoisen väärään suuntaan ajautuneesta käyttäytymisestä. Näissä tilanteissa olemme yhteydessä vapaaehtoiseen ja lapsen vanhempiin.

 2. Rikosepäilyihin puutumme välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikoslaissa mainittu teko, olemme viipymättä yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin. Olemme yhteydessä myös lapsen vanhempiin ja epäiltynä olevaan henkilöön. Varmistetaan, että kaikkia osapuolia, mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti tapahtuneesta.

 3. Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. Huolehdimme, ettei mahdollinen häirintä ja hyväksikäyttö jatku. Epäily sekä vapaaehtoisen että lapsen/nuoren väärään suuntaan kehittyneestä käyttäytymisestä otetaan puheeksi heti. Jos kyseessä on epäily vakavammasta häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan heti.

 4. Tilanteen niin vaatiessa pyydämme keskusteluapua neuvoa antavalta vaitiolovelvolliselta asiantuntijalta. Mahdollisia asiantuntijatahoja ovat mm. kunnan perheneuvola, Väestöliitto ja Sexpo-säätiö.

 5. Viestintämme on selkeää ja totuudenmukaista. Huolehdimme, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee yhdistyksessämme. Yhdistyksestä ulospäin viestittäessämme huolehdimme sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta.

Turvallisuussuunnitelma on otettu käyttöön OmaKamu ry:n päätösvaltaisessa kokouksessa Helsingissä 11.9.2014. Turvallisuussuunnitelma on tarkistettu ja päivitetty hallituksen kokouksessa 2.2.2023.

OmaKamu ry:n hallitus